2.1.12.2.3 winken

winken*
unrv. (stv. + swv.**)
winken
präs. ik wink, du winkst, he/se winkt, wi/ji/se winkt
prät. ik wunk/wünk, du wunkst/wünkst, he wunk/wünk, wi/ji/se wunken/wünken
imp. wink!, winkt!
pp. wunken
*Formen mit Stammvokal e (statt i) nicht aufgeführt.
**Schwache Formen nicht aufgeführt.