2.10.3.2.9 Suffix (angehängter Wortbaustein) -kschoon

-kschoon -ktion

 

Akschoon Aktion, aber Akschonen pl Aktionen
Frakschoon Fraktion,
aber Frakschonen pl Fraktionen
Funkschoon Funktion,
aber Funkschonen pl Funktionen