2.10.3.2.13 Suffix (angehängter Wortbaustein) -tschell

-tschell -ziell (früher z.T. -tiell)

 

finantschell finanziell, potentschell potenziell