2.8.2.2 Präposition (Verhältniswort) an

an
lokal: an, auf, gegen, zu
temporal: an
modal (Maß/Menge/Wert angebend): an, nahezu, fast

 

lokal:
Dat Papeer liggt an/op de Eer.
Das Papier liegt auf der Erde.
He stött an den Disch.
Er stieß gegen den Tisch.
Dat geiht em an’t Hart.
Das geht ihm zu Herzen.

modal (Maß/Menge/Wert angebend):
Dat wiggt an de 10 Kilogramm.
Das wiegt nahezu/fast 10 Kilogramm.
De Jung is an 12 Johr oolt.
Der Junge ist nahezu/fast 12 Jahre alt.