2.10.3.1.2 Suffix (angehängter Wortbaustein) -de/-d/–

Das Suffix -de tritt auch in der verkürzten Form -d auf. Es kann auch abgefallen sein.

-de/-d/–

Böögde/Böögd/Böög Biegung
Deepde/Deepd/Deep Tiefe
Dickde/Dickd/Dick Dicke
Drockde/Drockd/Drock Eile, Geschäftigkeit
Dröögde/Dröögd/Dröög Trockenheit, Dürre
Engde/Engd/Eng Enge
Hööchde/Hööchd/Hööch Höhe
Längde/Längd/Läng Länge
Leevde/Leevd/Leev Liebe
Möögde/Möögd/Möög Mühe
Neegde/Neegd/Neeg Nähe
Schaamde/Schaamd/Schaam Scham
Stärkde/Stärkd/Stärk Stärke

Hinweis:
Vgl. auch die Bildungen
Grötte/Grött Größe
Härde/Härd Härte
Harde/Hard Härte
Mengde/Meng Menge
Starkde/Starkd Stärke
Stillde/Still Stille.