2.1.12.2.3 könen

könen
unrv. (prät. st., pp. sw.)* können
präs. ik kann, du kannst, he/se kann, wi/ji/se köönt
prät. ik kunn, du kunnst, he/se kunn, wi/ji/se kunnen
pp. kunnt
* Daneben regional abweichend a. Infinitiv künnen und die abweichende Form [präs. wi/ji/se künnt].