2.1.12.2.3 swümmen

swümmen*
unrv. (stv. + swv.**)
schwimmen
präs. ik swümm, du swümmst, he/se swümmt, wi/ji/se swümmt
prät. ik swumm, du swummst, he/se swumm, wi/ji/se swummen
imp. swümm!, swümmt!
pp. swummen

*Daneben Formen mit Stammvokal e/i/ö (statt ü): swemmen, swimmen, swömmen, hier nicht aufgeführt.
** Schwache Formen nicht aufgeführt.