2.10.3.2.5 Suffix (angehängter Wortbaustein) -er

-er -or

 

Assesser Assessor, Inspekter Inspektor,
Katalysater Katalysator,
Paster Pastor, Rekter Rektor, Senater Senator