2.10.3.2.11 Suffix (angehängter Wortbaustein) -tschoon

-tschoon -tion

 

Natschoon Nation, aber Natschonen pl Nationen
Revolutschoon Revolution,
aber Revolutschonen pl Revolutionen
Subventschoon Subvention,
aber Subventschonen pl Subventionen